Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Pro Schipro, s.r.o. se sídlem Jar. Metyše 1085, 57001 Litomyšl a provozovnou Na Bílé 1142,
Choceň 56501, identifikační číslo: 252 88 873, zapsáno v obchodním rejstříku ŽÚ/97/V-005 ze dne
4.5.2011 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.schipro.cz
Obchodní podmínky platné a účinné od 30.6.2020
1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění
vydává společnost
SCHIPRO s.r.o tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
SCHIPRO s.r.o , Jar. Metyše 1085 , Litomyšl 57001 , ičo: 25288873 , info@schipro.cz , tel. 777775752,
zapsané v obchodním rejstříku ŽÚ/97/V-005 ze dne 4.5.2011 , (dále jen prodávající) na straně jedné a
kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové
adrese www.schipro.cz (dále jen eshop).
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními
podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své
podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito
smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - §
2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních
podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán
zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím
vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy
potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě,
že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla
uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy
zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy,
bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně
doručovací adresa.
2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků
s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena
zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a tím
dává souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na
veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není
nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí
uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za
to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv
požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky
s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této
nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy
uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
2.9. Pokud zákazník zvolí způsb placení bankovním převodem, tak mu budou zaslány platební údaje.
Platební údaje se zasílají pouze v pracovní dny od 08,00 hod. do 15,00 hod.. Zboží se zasílá až po
připsání částky na náš účet.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a
kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito
obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě
smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením
spojené.
4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží
odstoupit od kupní smlouvy.
4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího.
Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně
doporučena.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do
čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím
zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím
nabízený).
4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s
tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě
okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
4.10 Mimosoudní řešení sporů - spotřebitel má možnost , před podáním žaloby k příslušnému soudu
obrátit se na instituci mimosoudního řešení spotřebiltelských sporů tzv. ADR při ČOI, vice na
www.coi.cz www.coi.cz
4.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy.
Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté
dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.
5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů
výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na
doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet
prodávajícího je kupní cena splatná do 10dní po uzavření smlouvy.
5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až
úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto
dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č.
89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním
nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo
na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití
věci do místa určení.
7. Přeprava a dodání zboží
7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že
je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je
prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50Kč (slovy: padesát korun českých) a
dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a
na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7.5.Zásilky do Slovenské republiky nad 30 kg a atypických rozměru nelze zaslat. Objednávka bude automaticky
stornována.
7.6.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
8. Ochrana osobních údajů
8.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat
údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro
využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových
produktech prodávajícího.
8.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště /
sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
8.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
8.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání
objednávky.
9. Závěrečná ujednání
9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či
neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních
podmínek.
9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před
ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
9.4. Dárky lze uplatnit, pouze při nákupu prostřednictvím stránek na eshopu www.schipro.cz
Poučení o odstoupení od smlouvy
1. Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy
Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít formulář pro
odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy
před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které
jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku
Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi
nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a)
zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste
použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě
Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží
ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,
než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy.
Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté
dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

Informace o cookies

  Obecně o cookies
  Pro správnou funkci stránek je nezbytné uložit na vaše zařízení malé datové soubory označované jako cookies. Účelem cookies je zajistit, aby stránky spolehlivě fungovaly spolu s a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam. A zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cílem není nadměrně sledovat uživatele, proto si samozřejmě můžete ukládání vypnout, nebo uložená cookies smazat. Učinit tak můžete například ve vašem webovém prohlížeči. Přesto, že se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce, nemůžeme za případné nefunkčnosti nést odpovědnost.

  Co jsou cookies
  Cookies jsou malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše stránky. Pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Pomocí cookies si stránky na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli. Jedná se například o přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a podobné zobrazovací informace. Tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu například při přechodu z jedné stránky na druhou.

  Jaké cookies používáme
  Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k anonymním statistikám ohledně návštěvnosti. Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:
  1. soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání stránek
  2. soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek
  Platnost těchto cookies je omezena na WEB, který prohlížíte. Cookies jsou obecně považovány za bezpečné. Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

  Můžete cookies odmítnout?
  Soubory cookies můžete smazat v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí je také popsáno dále v těchto informacích. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly. V nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

  Kde mohu najít více informací o cookies
  Pokud se chcete dozvědět více o cookies, použijte prosím níže uvedené odkazy:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs 
  https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/ 
  https://www.zendesk.com/company/cookie-policy
  Výčet používaných cookies
  Uvádíme výčet cookies, které na našich stránkách používáme. Dále uvedené cookies jsou používány k účelu uvedenému v této tabulce.

  Cookies

  Název Platnost Přístup k informacím má Popis Typ
  shopix-items-onpage,shopix-view-type Session Eshop Volby zobrazení a stránkováni výpisů produktů v eshopu. Technické cookies eshopu Technická
  in_stock_cookie Session Eshop Pomocná cookies pro provoz eshopu Technická
  _ga, _gat, _gta, _gid 0 až 24 měsíců Google Měří návštěvnost pomocí nástrojů Google Analytics, umožňuje anonymní identifikaci návštěvníka stránek a analýzu jeho chování. Sbírá IP adresu, informace o prohlížeči, o použitém operačním systému a rozlišení obrazovky. Analytická
  _gcl_au 24 hodin Google Tag Manager Slouží k měření konverzí. Analytická
  _zlcmid, _zendesk_shared_session, _zendesk_session Session Zend chat Provoz chatovací aplikace v rámci stránek, udržuje základní informace  pro běh aplikace Zendesk v rámci WEBu. Technická
  CONSENT 6 měsíců Google Ukládá preference uživatele pro účely zobrazování personalizované reklamy. Analytická
  NID 6 měsíců Google Slouží k zapamatování preferencí uživatele, jako je například jazyk, ve kterém se stránka zobrazuje aj. Analytická
  _dc_gtm_UA_2X 1 minuta Google Tag Manager Slouží k omezení rychlosti požadavku Analytická
  _utmz 6 měsíců Google Analytics Uchovává zdroj návštěvníka, tedy odkud se návštěvník dostal na sledovanou stránku. Analytická
  _utma 2 roky Google Analytics Uchovává identifikátory návštěvníka. Analytická
  _utmb 30 minut Google Analytics Uchovává identifikátory relace. Vytváří a uchovává relaci mezi návštěvníkem a samotným webem. Analytická
  _utmc Session Google Analytics Uchovává identifikátory relace. Analytická

   


  Cookies

  Odvolat cookies souhlas

Nevíte si rady?

Potřebujete poradit?

+420 777 775 754