Obchodní podmínky

Pro Schipro, s.r.o. se sídlem Jar. Metyše 1085, 57001 Litomyšl a provozovnou Na Bílé 1142,
Choceň 56501, identifikační číslo: 252 88 873, zapsáno v obchodním rejstříku ŽÚ/97/V-005 ze dne
4.5.2011 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.schipro.cz
Obchodní podmínky platné a účinné od 30.6.2020
1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění
       vydává společnost
      SCHIPRO s.r.o tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
      SCHIPRO s.r.o , Jar. Metyše 1085 , Litomyšl 57001 , ičo: 25288873 , info@schipro.cz , tel. 777775752,
      zapsané v obchodním rejstříku ŽÚ/97/V-005 ze dne 4.5.2011 , (dále jen prodávající) na straně jedné a
      kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu
      prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové
      adrese www.schipro.cz (dále jen eshop).
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními
      podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své
      podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito
      smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - §2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních
       podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán
       zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím
       vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní
       smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy
       potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě,
       že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy
       zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy,
       bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně
       doručovací adresa.
2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků
       s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena
       zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a tím
      dává souhlas se zněním těchto obchodních podmínek.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na
       veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není
       nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí
       uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za
       to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv
       požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky
       s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této
       nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy
      uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
2.9. Pokud zákazník zvolí způsb placení bankovním převodem, tak mu budou zaslány platební údaje.
       Platební údaje se zasílají pouze v pracovní dny od 08,00 hod. do 15,00 hod.. Zboží se zasílá až po
       připsání částky na náš účet.


3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a
       kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito
       obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě
      smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením
      spojené.


4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží
       odstoupit od kupní smlouvy.
4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího, nebo zde formulář pro odstoupení od smlouvy schipro
       Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně
       doporučena.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
       nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do
       čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
       od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím
       zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím
       nabízený).
4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
       kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s
       tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě
       okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
4.10 Mimosoudní řešení sporů - spotřebitel má možnost , před podáním žaloby k příslušnému soudu
        obrátit se na instituci mimosoudního řešení spotřebiltelských sporů tzv. ADR při ČOI, vice na
        www.coi.cz www.coi.cz
4.11. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
       (spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy.
       Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
       odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté
       dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.


5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.: 2110509093 vedený u UniCreditBank (kód banky 2700)
bezhotovostně platební kartou, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s.: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267,

dobírkou v hotovosti při předání zboží, v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Balíkovny nebo na pobočce Schipro s.r.o..


5.2 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů
       výslovně v objednávce dohodnutých.
5.3 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na
       doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet
       prodávajícího je kupní cena splatná do 10dní po uzavření smlouvy.
5.4 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až
      úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.5 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto
      dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.


6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č.
       89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním
       nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na
       přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo
      na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
      obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití
      věci do místa určení.


7. Přeprava a dodání zboží
7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že
       je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
       dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
       objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je
       prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50Kč (slovy: padesát korun českých) a
       dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
       způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným
       doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
7.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v
      případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
      svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
      Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a
      na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7.5.Zásilky do Slovenské republiky nad 30 kg a atypických rozměru nelze zaslat. Objednávka bude automaticky
      stornována.
7.6.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.


8. Ochrana osobních údajů
8.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat
      údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro
      využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových
      produktech prodávajícího.
8.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště /
      sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
8.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve
       znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
8.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání
      objednávky.


9. Závěrečná ujednání
9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
       občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či
       neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních
       podmínek.
9.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před
       ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
9.4. Dárky lze uplatnit, pouze při nákupu prostřednictvím stránek na eshopu www.schipro.cz
        Poučení o odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy
Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy
informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem).

Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy schipro, není to však Vaší povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy
před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které
jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku
Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi
nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a)
zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste
použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě
Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této
smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou,
pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží
ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem,
než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího
(spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy.
Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté
dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

formulář pro odstoupení od smlouvy schipro